<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>FUTmQWdbz|mQWdb:g|mQWdbzY -~bb_^t:gh6R S</title> <link href="../css/style.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript" src="../js/jquery-1.9.1.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="../js/picqhCg.js"></script> <script type="text/javascript" src="../js/ying2.js"></script> </head> <body> <div class="headA"> <div class="headB"> <div class="logo"><h1>b^_^t:gh6R gPlQS</h1></div> <div class="headB1">NNmQWdbPf gRFU</div> <div class="headB2">028-88273708</div> </div> </div><!--topB--> <div class="nav"> <ul> <li><a class="adh adh1" href="http://www.scguanche.com/">_^t:gh</a></li> <li> <a class="adh adh1" href="/about.asp">sQN_^t</a> <div class="nav_list"> <a class="a1" href="/aboutB.asp?typesA=1">lQS{N</a> <a class="a2" href="/aboutB.asp?typesA=2">~~~g</a> <a class="a3" href="/aboutB.asp?typesA=3">ONeS</a> <a class="a4" href="/aboutB.asp?typesA=4">cD(</a> </div> </li> <li > <a class="adh adh1" href="/guanche/">mQWdbPf</a> <div class="nav_list"> <a class="a1" href="/guanche/guanche.html">mQWdbPf</a> <a class="a2" href="/guanche/dongfeng.html">NΘ|RdbP</a> <a class="a3" href="/guanche/guidao.html">hS_dbPf</a> <a class="a4" href="/guanche/nanjun.html">WS|RmQW</a> </div> </li> <li class="active"> <a class="adh adh1" href="/jiaobanzhan/">mQWdbz</a> </li> <li > <a class="adh adh1" href="/jiaobanguan/">mQWdbP</a> <div class="nav_list"> <a class="a1" href="/jiaobanguan/jiaobanguan.html">mQWdbP</a> <a class="a2" href="/jiaobanguan/guidao.html">hS_mQWd</a> <a class="a3" href="/jiaobanguan/shengliao.html">r^euedbP</a> <a class="a4" href="/jiaobanguan/dianji.html">gl:gmQWd</a> </div> </li> <li> <a class="adh adh1" href="/chejian.asp">uNf</a> </li> <li> <a class="adh adh1" href="/fuwu.asp">.UT gR</a> </li> <li><a class="adh adh1" href="/contact.asp">T|_^t</a></li> </ul> </div> <div class="ny_ban" style="background:url(../admin/admin/../../upfile/2016101010433428264.jpg) no-repeat center center;"></div> <script type="text/javascript" src="../js/fdnavA.js"></script> <script> $(document).ready(function(){ $(".pro_cs").fdnavA({ lanmu:".pro_list", //Thv[^vclass Ty yuA:47, //XQvpe

<div class="pro_c"> <div class="pro_cs"> <ul> <li class="onli"><a href="#s1">mQWdbz</a></li> </ul> </div> </div> <div class="pro_list" id="s1"> <div class="pro_list1"><a href="jiaobanzhan.html"><img src="../admin/admin/../../upfile/201610815302696363.jpg" width="450" height="265" /></a></div> <div class="pro_list2"> <div class="pro_list2_t"><h2><a href="jiaobanzhan.html">mQWdbz</a></h2></div> <div class="pro_list2_con"><p style="text-indent:2em;"> mQWdbz/f(uegƖ-NdbmQWvTTňn SymQW6R:W01uN[v:ghS0ꁨRS z^ؚ @bNuNs_N_ؚ v^OmQWv(ϑTw4ll 8^(uNmQW] zϑ'Y0]g0]0WƖ-Nv'Y0-NW4l)R05uR0ehhI{] z0@w^?e^vSU\ Ǒ(uƖ-Ndb0cOFUTmQWvdbzwQ g_'YvO'` V _0RŏSU\ v^:Nc^mQWle] [sdb00GmQ{:ghTT\ONR agN0 </p></div> </div> </div> <div class="foot"> <div class="foot1"> <dl> <dt>NT-N_</dt> <dd> <a href="http://www.scguanche.com/guanche/">mQWdbPf</a> <a href="http://www.scguanche.com/jiaobanguan/">mQWdbP</a> <a href="http://www.scguanche.com/jiaobanzhan/">mQWdbz</a> </dd> </dl> <dl> <dt>mQWdbPf</dt> <dd> <a href="http://www.scguanche.com/">r^euedbPf</a> <a href="http://www.scguanche.com/guanche/guidao.html">hS_dbPf</a> <a href="http://www.scguanche.com/guanche/dongfeng.html">NΘ|RdbPf</a> </dd> </dl> <dl> <dt>mQWdbz</dt> <dd> <a href="http://www.scguanche.com/jiaobanzhan/">mQWdbPz</a> </dd> </dl> <dl> <dt>mQWdbP</dt> <dd> <a href="http://www.scguanche.com/jiaobanguan/shengliao.html">r^euedbP</a> <a href="http://www.scguanche.com/jiaobanguan/buxiugang.html"> NdbP</a> <a href="http://www.scguanche.com/jiaobanguan/guidao.html">hSdbP</a> </dd> </dl> <dl> <dt>W>W-Nlz</dt> <dd> <a href="http://www.scguanche.com/guanche/">mQWdbPf</a> <a href="http://www.scguanche.com/jiaobanguan/">mQWdbP</a> <a href="http://www.scguanche.com/jiaobanzhan/">mQWdbz</a> </dd> </dl> <dl class="dl6"> <dt>T|bN</dt> <dd> T5u݋028-88273708<br /> Ξ~t15184485197 <br /> _HQu18080430919 <br /> _O19940887297 </dd> </dl> </div> </div><!--foot--> <div class="foot2"> <div class="foot2s">b^_^t:gh6R gPlQS ICPY13023904S-4 <a href="http://www.cdxwcx.com/" target="_blank" style="color:#FFFFFF;">Qz6R\Oc^</a><a href="http://www.cdcxhl.com/" target="_blank" style="color:#FFFFFF;">bReNT</a></div> </div> </body> </html>